Jak získat peníze – Župa Jungmannova

Jak získat peníze pro sokolské jednoty

 

Samospráva

dotace z rozpočtů obcí, měst, krajů jsou pro sokolské jednoty nejsnáze dosažitelné založené na daných zásadách místní(regionální) politiky

prostředky se lépe získávají, mají-li jednoty své členy v zastupitelstvech – zastupitelé jsou schopni mnohé vyjednat –i mimo grantové programy

je třeba žádat písemně – vyžadují kvalitně psané zprávy

 

Firmy a podnikatelé

mohou poskytnout finance, produkty,služby

je nutné pěstovat vzájemně dobrévztahy

rozhodující je vztah s klíčovou osobností firmy

spolupráce s tělocvičnou jednotou může zvýšit firmě prestiž

od firmy je možné získávat prostředky opakovaně, dlouhodobě

Nadace

pro získání grantů mají daná jasná pravidla – musíte se v žádosti trefit do jejich priorit

ocení zajímavý nápad – snažte se něčím zaujmout (název, přílohy)

některé nadace poskytnou odborníky,kteří Vám s projektem pomohou

nadace rády řeší problémy, žádají upřímné zprávy a ocení nadšení lidí

mnohé nadace upřednostňují projekty založené na partnerství (obce, další neziskovky)

Nadace II

Individuální dárci

Darovací smlouva

z daňového hlediska je pro dárce hodnota daru položkou odečitatelnou od základu daně (nad   1 000 Kč), pro příjemce – tělocvičnou jednotu platí, že je od daně z příjmu osvobozena  a dar nepodléhá ani dani darovací

vždy uzavírejte písemnou smlouvu

darovací smlouvy graficky zpracujte – je to poslední tečka za Vaším úsilím, dárce to ocení

pozor na sponzorské smlouvy – nutné zdanit!

Dary na konkrétní akce

Veřejné sbírky, benefice, DMS

veřejnou sbírku musí povolit krajský úřad, díky ní lze získat např. prostředky na podíl sokolské jednoty

benefiční akce – např. ples, výtěžek půjde na konkrétní věc

dražba – získat darem například umělecká díla a ta pak vydražit – dají se tak získat i poměrně velké částky

darovací DMS – prostřednictvím Nadace Divoké husy – nutná registrace

Jak postupovat

je třeba vědět, co chcete financovat  a kolik peněz potřebujete (fundraisingový plán), získané prostředky musíte být připraveni utratit

najít přímo v jednotě (případně v župě) člověka, který se bude zodpovědně o vyhledávání a vypracovávání grantůstarat

vytipujte si zdroje (obce, nadace,individuální dárci, benefiční akce, veřejná sbírka, granty ČOS,ministerstev…)

žádost o grant či dar musí druhou stranuzaujmout

žádosti musí být bez pravopisnýchchyb

projektu dát zajímavý název, k žádostemo granty přílohy (foto z činnosti TJ, články z novin apod.)

nenechte se odradit prvním neúspěchem –podejte žádosti znovu

dárce oslovit přímo, případně akcigraficky zpracovat – vyvěsit plakáty na veřejných místech, dát lidem doschránek. O akci je třeba mluvit, vysvětlovat, proč o podporu žádáme – nadchnoutje pro projekt.

Nečekejte podporu od každého (úspěchnapř. 1:10)

získané granty je třeba řádně vyúčtovat– nejsou to jednoduché věci (audit)

nezapomínat na propagaci – informovat oakci pomocí médií – ti, kdo prostředky poskytují to vždy ocení

…a na konec

nedostanete, oč nepožádáte – proč tonezkusit

dobrou myšlenkou je třeba oslovitsprávné lidi

při fundraisingu dodržujte etickápravidla – nezískáváte jen peníze, ale především spřízněného člověka, firmu

musíte počítat s tím, že Vaše žádosti vgrantových řízeních nemusí uspět; odezvu nemusíte získat ani u žádostí odary pokud si na žádosti sami netroufáte,najděte firmy, které Vám za úplatu pomohou…