Památný den sokolstva – Vzdělavatelský sbor – Župa Jungmannova

Pro: sokolské župy a odborné útvary ČOS

        vzdělavatele žup a T. J.

                                                                                                                       Praha27. 9. 2016

 Vážené sestry, bratři,

 blíží se 8. říjen,kdy se uskuteční v Tyršově domě v Praze, v župách i jednotáchspolečenská akce, kdy si sokolové i veřejnost připomenou pohnutou historiispojenou s tisíci členy našeho spolku, kteří přinesli v boji za vzniknašeho samostatného státu, udržení jeho existence a demokratických základů,oběti nejvyšší. Tato vzpomínková akce se koná v den neblahého výročítragických událostí, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí zadruhé světové války. Toho dne v roce 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna,její majetek úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníciz ústředí, žup i větších jednot.

 

První připomenutí pohnutých událostí z roku 1941 seuskutečnilo v Tyršově domě v roce 150. výročí založení Sokola aobdobně pak na řadě míst v dalších dvou letech. Vzhledem k příznivémuohlasu těchto pietních akcí nejen v sokolské veřejnosti, ale například ive sdělovacích prostředcích prohlásilo již v roce 2013 jarní zasedání VýboruČOS 8. říjen Památným dnem sokolstva s nadějí, že se v budoucnustane i významným dnem České republiky.

Vzdělavatelský odbor ČOS ve spolupráci s vedením ČOSpřipravil při této příležitosti i v letošním roce vzpomínku u pamětních deseka památníku odbojů, která se bude konat za přítomnosti významných hostů,jmenovitě předsedy Senátu PČR pana M. Štěcha a předsedy dolní komory PČR pana J.Hamáčka v sobotu 8. října 2016 od 16.30 hodin v Tyršově doměv Praze. Doporučujeme proto sokolským župám a jednotám, aby ve významnýchříjnových dnech uspořádaly obdobné vzpomínkové akce v místech svéhopůsobení.

Připřípravě letošních vzpomínkových akcí lze využít přílohy zářijového vydáníčasopisu Sokol z roku 2014 s názvem Vzdělavatelské listy, která je předevšímvěnována tomuto významnému dni a je nejen zaměřena na události 8. října 1941,ale přináší i širší historické připomenutí všech obětí pohnuté sokolskéhistorie. Z dalších vhodných materiálů je možné uvést příspěvky ses. Žitnév loňském Sokolských souzvuků (č. 8–9, září – říjen, ročník 5), včetněinformace o velice příznivě přijatém Večeru sokolských světel.

Letosobdobně jako vloni vydal Vzdělavatelský odbor i plakáty vhodné pro propagaci tétovzpomínkové akce, které jsou v současné době rozesílány na župy i prodalší případnou distribuci na jednoty. Nově připravený plakát je možné si takéstáhnou i z internetových stránek www.sokol.eu,kde je přílohou informace o vzpomínkové akci.

Věříme,že důstojný průběh letošního Památného dne sokolstva a s ním spojenýchakcí opět připomene naší veřejnosti nejen historický význam našeho spolkuvčetně jeho obětí, ale přispěje i k propagaci jeho současné činnosti.

Nazdar!

 

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.

Mgr. Kateřina Wágnerová, v. r.

vzdělavatel ČOS

jednatelka Vzdělavatelského odboru ČOS