Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

Předsednictvo Župy Jungmannovy

Předsednictvo župy se koná v roce 2023 vždy ve středu  od 16:00 v sídle župy

Termíny I. pololetí: 22.3.,  12.4.,  17.5.,  14.6. 2023

Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 7 2023

Zápis č. 6 2023Zápis č. 5 2022, Zápis č. 4 2022,  Zápis č. 3 2022Zápis č. 2 2022, Zápis č. 1 2022

Zápis č. 25 , zápis č. 24 , zápis č. 23zápis č. 22, zápis č. 21, zápis č. 20, zápis č. 19, zápis č. 18 2021, zápis č.17, zápis č. 16, zápis č. 15, zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starostka, jednatel a tajemnice župy

Zpracování grantů z jednot probíhá, dochází však k neúplnému zaslání dokladů, které zpracování značně zdržuje. Dbejte na dodržení všech pokynů, které jsou u každé žádosti uvedeny.


ses. Moučková – starostka 

TRVALÝ ÚKOL pro naše tělocvičné jednoty

 • Webové stránky ČOS
 • vhodné: sledovat aktuální zprávy na web stránkách ČOS k sokolskému dění, k financování ČOS  i  vyjádření ČOS k aktuálnímu dění
 • vhodné: sledovat průběžně i aktuální informace na stránkách NSA https://agenturasport.cz

POZOR !

P SŽ Jugmannovy vyzývá T. J. aby provedly, příp. aktualizovaly zápisy do Spolkového rejstříku; též vyzýváme k aktualizaci údajů v ECZ !!!!!

Sokolské jednoty s neprovedenou aktualizací se vystavují nebezpečí nemožnosti žádat o státní dotační prostředky!

Právní rozbor a důsledky neprovedení zápisu do Spolkového rejstříku a ECZ ČOS si můžete stahnout níže:

Pobočné spolky neregistrované ve SR a v ECZ


 •  Členská spolková známka v r. 2023  schváleno 13. sjezdem ČOS

 dospělí Kč 600 z toho Kč 500 v obvyklém % členění + Kč 100 (celá částka určena na podporu XVII. VS)

 děti a mládež Kč 300 z toho Kč 200 v obvyklém % členění + Kč 100 (celá částka určena na podporu XVII. VS)

 Předsednictvo SŽ Jungmannovy navrhuje P ČOS a následně Výboru ČOS odsouhlasit udělení Stříbrné medaile ČOS br. Bohuslavu Ernestovi za dlouholetou činnosti pro sokolské hnutí a postupuje návrh k jednání Komise pro sokolská vyznamenání ČOS k projednání.


Žádost T. J. Sokol Příbram o půjčku ve výši Kč 200 000 splatnou v termínu  do 31. 3. 2023 – bylo projednáno a předloženo k rozhodnutí:

Usnesení: Předsednictvo SŽ Jungmannovy souhlasí s účelovou půjčkou ve výši Kč 200 000  pro T. J. Příbram se splatností v termínu max. do 30. 4. 2023. Půjčka bude smluvně zajištěna a předložena k podpisu.


Sosnovec – předseda ŽOS

TRVALÝ ÚKOL pro br. Sosnovce (odpovědný za vedení web stránek SŽ, vč. příspěvků):

reagovat operativně na příspěvky, které mají být rozhodnutím Předsednictva SŽ Jungmannovy zveřejněny sokolským jednotám na webových stránkách

proběhla aktualizace na webu SŽ – ke stažení jsou k dispozici zápisy ze zasedání Předsednictev SŽ, výsledky ze sportovních soutěží i soutěží všestrannosti.

schůzka  předsedů OS z T. J. SŽ Jungmannovy  se bude konat dne 29. 3. 2023, pozvánky budou předem rozeslány


 

Předsednictvo SŽ Jungmannovy zakoupilo 50 ks sletových známek na podporu XVII. VS  v hodnotě Kč 5 000,-.

Zprávy činovníků Předsednictva SŽ

ses. Moučková – starostka 

 • podala informace o aktuálním dění v ČOS Veškeré aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách v sekci “aktuality” https://prosokoly.sokol.eu/aktuality a sociálních sítích

 informovala o dalším jednání s  p. předsedou NSA Ondřejem Šebkem ve věci financování

 • stav příprav programů NSA (příprava žádosti pro Významnou sportovní akci s finanční garancí Vlády ČR)
 • Mimořádné zasedání P ČOS (7. 2. t.r.), které se věnovalo výhradně střediskům Tyršova domu a jejich hospodářským výsledkům (zápis byl již rozeslán do T. J.) Æ podrobná informace; zejména detailně řešena otázka Hostelu Sokol a sokolské prodejny, avšak i dalších, tzn. divadlo a bazén

zamezení šíření dezinformací o „rušení“ obchodu a hostelu

 • starostka informovala o rozhodnutí Předsednictva SŽ Jungmannovy (hlasováno per rollam) o úhradě časopisu SOKOL pro tělocvičné jednoty v rámci Sokolské župy Jungmannovy z finančních prostředků župy!

 ses. Caldová – jednatelka

 • info z T. J. Sokol Dobřichovice:  dne 28. 1. 2023 se konal karneval pro děti

dne 4. 2. 2023 se konal 1. župní přebor badmintonu/všechny kategorie, pořádající jednota

 • zajištění součinnosti s Org. odd. ČOS za Sokolskou župu Jungmannovu při sběru dat pro zasílání časopisu
 • zajistí Pamětní listy pro oceněné

 ses. Kohoutová   

 • Sokolský ples v Dobříši zdárně proběhl dne 28. 1. 2023
 • Šibřinky v Dobříši se budou konat spolu s masopustním průvodem dne 18. 2. 2023
 • valná hromada T. J. proběhne dne 21. 3. 2023 od 18:30 v dobříšské sokolovně

 Sosnovec – předseda OS

 • Župní přebor v lyžování/obří slalom pořádá T. J. Sokol Středokluky na Černé hoře
 • schůzka  předsedů OS z T. J. SŽ Jungmannovy  se bude konat dne 29. 3. 2023, pozvánky budou předem rozeslány
 • již je v rámci SŽ zaregistrováno na 60 sportovních oddílů T. J. – vzorně zaregistrované a včas např. Sokol Králův Dvůr či Sokol Dobříš

 ses. Sauerová – náčelnice  +  br. Beran – náčelník 

Započaly celostátní nácviky sletových skladeb z naší SŽ dosud přihlášeno          8 jednot do všech 12 sletových skladeb

 • do 26. 6. 2023 je nutno objednat sletové nářadí pro skladby (hrazeno ČOS)
 • v 10/2023 se objednávají centrálně z ČOS cvičební úbory

XVII. všesokolský slet je otevřená akce mohou se zúčastnit i nesokolští cvičenci (jiné finanční podmínky účasti)

VŠEM župním vedoucím sletových skladeb, kteří se již do nácviků zapojili ses. náčelnice a br. náčelník děkuji za aktivitu a opětovně vyzývají všechny tělocvičné jednoty k zapojení se, zejména do skladeb dětí a mládeže!

 Poděkování všem tělocvičným jednotám, které se zapojily do vkládání dat akcí do ETL.

Ze 45 tělocvičných jednot SŽ zasílá 12 jednot informace velmi aktivně

(kdo bude mít jakýkoliv problém s vložením dat akcí do ETL, je možné se obrátit na br. náčelníka/ frto@cervena.pb.cz, který ochotně pomůže, příp. údaje akce vloží do databáze osobně)

 dne 18. 3. 2023 se uskuteční Memoriál Bedřicha Šupčíka v T. J. Sokol Příbram

 • dne 1. 4. 2023 se budou konat Šibřinky pro dospělé v T. J. Sokol Příbram
 • dne 2. 4. 2023 se budou konat Šibřinky pro děti v T. J. Sokol Příbram
 • rozpis zájmu cvičenců o sletové skladby – příloha k zápisu

ses. Starýchfojtů 

 • dne 25. 2. 2023 se konal Sokolský ples v Hlásné Třebáni

Bod 5. + 6.  Zprávy ze sekretariátu + různé

 Předsednictvo Sokolské župy Jungmannovy přeje brzké uzdravení ses. tajemnici Evičce Vandírkové a všichni se těšíme   na její návrat do župní kanceláře!


Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Odbor všestrannosti ŽJ

br. Beran – náčelník a ses. Sauerová – náčelnice

Stahněte si tabulku župních vedoucí sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2023 28_2

 • 21. 1. 2023 bude Soutěž župní všestrannosti v plavání
 • bude projednávat stížnost na vkládání akcí do termínové listiny OV ČOS spolu s br. Tichým, referentem OV ČOS/ funkčnost termínové listiny
 • Zápis ze srazu N+N a cvičitelů 19.11.2022 v PříbramiPočet zúčastněných: 54

 • dne 1. 4. 2023 se budou konat Šibřinky pro dospělé
 • dne 2. 4. 2023 se budou konat Šibřinky pro děti
 • rozpis zájmu cvičenců o sletové skladby – příloha k zápisu
 • Výzva Náčelnictva Ž+M Sokolské župy Jungmannovy k přihlášení se k nácviku sletových skladeb – náčelnictvo žádá o sdělení jmen a kontaktních údajů cvičitelů skladeb

Župní přebor v plavání v Hořovicích 21. 1. 2023

 ses. Kohoutová   – pobyty v přírodě

Šibřinky v Dobříši se budou konat spolu s masopustním průvodem dne 18. 2. 2023

 • 15. 4. 2023 župní přebor ZZZ

  s. Starýchfojtů

 • cvičitelka – školení v č. Budějovicích přes ÚŠ ČOS – velmi vysoká úroveň a odbornost

 • Výborné umístění T. J. Sokol Příbram na celorepublikovém mistrovství v Teamgymu; ze 14 týmů se T. J. umístila na krásném 2. místě!Župní Odbor Sportu 

předseda ŽOS br. Sosnovec

 • Příští jednání VH ŽOS bude 29.3.2023  v 16.30 v župní kanceláři Sokolské župy Jungmannovy v Tyršově domě v Praze.
 • plán župních přeborů a významných soutěží 2023 
 • příspěvky na župní přebory či významné soutěže 01-012/2023 jsou poskytovány pořadatelským jednotám na základě zprávy, zaslané  na  župu v požadované úpravě
 • Novinka – ŽP ve sjezdovém lyžování OS se koná 18.3.2023  na Černé hoře v Krkonoších – pořádá T.J.Sokol Středokluky

1. župní přebor 2023 – badminton čtyřhra; se konal v sobotu 4.2.23 v 9.00h hala BIOS Dobřichovice

 

     Vzdělavatelský odbor 

 br. Jelen – vzdělavatel

 • ses. starostka informovala o konání Volební VH Vzdělavatelského odboru ČOS ve Vojenském historickém ústavu Æ byl dovolen 2.  náměstek vzdělavatele br. Gondík a 3. náměstkem br. Urbanbr.Uhlíř, vedoucí kanceláře Vzdělavatelského odboru ČOS při novém uspořádání archiválií nalezl mnoho významných historických dokumentů, mj. seznamy popravených Sokolů (proběhla i reportáž na ČT 24)

br. Janu Jelenovi (T. J. Sokol Komárov) byla slavnostně předána “Stříbrná sokolská medaile ČOS” udělená Výborem ČOS za dlouholetou sokolskou činnost  – Blahopřejeme  ♥ ♥ ♥