Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

Předsednictvo Župy Jungmannovy

Předsednictvo župy se koná ve středu 16.11., 14.12.  2022 od 16:00 v sídle župy

Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 3 2022

Zápis č. 2 2022, Zápis č. 1 2022

Zápis č. 25 , zápis č. 24 , zápis č. 23zápis č. 22, zápis č. 21, zápis č. 20, zápis č. 19, zápis č. 18 2021, zápis č.17, zápis č. 16, zápis č. 15, zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starostka, jednatel a tajemnice župy


ses. Moučková – starostka 

P SŽ Jungmannovy vyzývá T. J. (které tak dosud neučinily), aby provedly zápisy do Spolkového rejstříku!!!!!    Sokolské jednoty s neprovedenou aktualizací se vystavují nebezpečí nemožnosti žádat o státní dotační prostředky!

Právní rozbor a důsledky neprovedení zápisu do Spolkového rejstříku a ECZ ČOS si můžete stahnout níže:

Pobočné spolky neregistrované ve SR a v ECZ


Finance v roce 2022

ses. Moučková – starostka 

 Stav vypsání programů NSA  :

 • Výzva Můj klub 2022
 • nosný program pro ČOS “Všesportovní organizace”/bývalá výzva Pohyb a zdraví/ na r. 2022 vypsán a připsán na účet ČOS v 07/2022
 • Výzva Provoz a údržba r. 2022vypsána   viz níže
 • energetická krize a její řešení, zpracovává se analýza a výstupy
 • změny v personálním obsazení jednotlivých útvarů v TD
 • DOBROVOLNÁ SLETOVÁ ZNÁMKA v roce 2022 Kč 100,- lze zakoupit i pro kolektivy dětí, dospělých – viz informace na internetové stránce župy a následně i stránce ČOS.

https://prosokoly.sokol.eu/podporme-xvii-vsesokolsky-slet

 • Můj klub 2023 ! změna metodiky! příjem žádosti je 30. 11. 2022

věková kategorie: od 4-18 let, počet hodin sportu týdně

 • Sokolský běh republiky v TD dne 28. 10. t.r.
 • Memorandum Sokol – Orel spolupráce podepsána
  • nosný program pro ČOS “Všesportovní organizace” na r. 2022 již proplacen ČOS a prováděno zasílání finančních prostředků do SŽ a T. J. prostřednictvím programových útvarů ČOS
   • Energetická krize a její řešení – ve spolupráci s ČEZ ČOS zpracovává modelové příklady pro úsporná opatření (z hlediska dlouhodobého výhledu); v některých případech je ohroženo fungování T. J., zejména s provozem bazénů, hal a dalších energeticky náročných provozů
   • hlasováním per rollam byl v 07/2022 schválen Rozpočet ČOS 2022 – možnost definitivně vypočítat dotační tituly pro r. 2022, které budou zasílány do SŽ a T. J.
   • v roce 2022 DOBROVOLNÁ SLETOVÁ ZNÁMKA Kč 100,- -lze zakoupit za jednotlivce i pro kolektivy dospělých i dětí
  • https://prosokoly.sokol.eu/podporme-xvii-vsesokolsky-slet
   Předsednictvo SŽ Jungmannovy zakoupí 50 ks sletových známek na podporu XVII. VS  v hodnotě Kč 5 000,-.

   TJ. Sokol Příbram požádala předsednictvo župy 27. 6. 2022 o poskytnutí půjčky na provozní výdaje ve výši Kč 200 000,- k překlenutí období do získání dotace z výzvy           „Můj klub 2022“ (schváleno per rollam 28. – 29. 6. 2022 všemi hlasy) J. Sokol Příbram půjčku v plné výši splatila dne 26. 7. 2022

   • Příprava výzvy Můj klub r. 2023
 • Výzva Provoz a údržba r. 2022 byla vypsána
  • Vážené sestry, vážení bratři,dovoluji si Vás upozornit na některé důležité momenty ve vyhlášené Výzvě č.13/2022 NSA Provoz a údržba 2022 a tím doplnit informaci od br. Tesaře, kterou jste mailem obdrželi v pátek 29.7. Rovněž Vás prosím o co nejrychlejší zaslání Vašim tělocvičným jednotám.
   1. minimální výše dotace je 40.000,- s tím, že do žádosti ve formuláři „Rozpočet“ musíte uvést min 80.000,- (dotace tvoří 50% ze žádosti)
   2. upozorňuji na to, že tato dotace je určena POUZE na sportoviště (bazény, tělocvičny, tenis.kurty, hřiště, lyžařské areály). Je tedy nutné náklady na energie, vodné stočné mít rozúčtované ve Vašem účetnictví a uplatňovat jen tyto náklady
   3. před podáním žádosti prosím zvažte, zda dotaci dokážete vyúčtovat, protože je předpoklad, že řada jednot zažádala v programech obcí a krajů na provozní náklady, takže aby pak nedošlo ve vyúčtování na duplicitu dokladů
   4. upozorňuji na to, že tato dotace není určena na mzdové náklady zaměstnanců (údržby a provozu).

   Prosím, přečtěte si dotyčnou Výzvu. Tyto informace jsou jen část z celkového materiálu. Ing. Karin Dvořáková


  • úrazové pojištění – smlouva nově s dodatkem umístěna v sekci pojištění ČOS: formuláře a
  • dokumenty   na webových stránkách ČOS: https://prosokoly.sokol.eu/pojisteni 
  • rozpracovaná metodika k vylučování členů (ke Stanovám ČOS)  https://drive.google.com/drive/folders/1FPN31r7P4TkK9LTr03PTGlora5MMQh_V
 • ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce 1. místostarosty br. B. Ernest; Předsednictvo SŽ Jungmannovy se shodlo, že nová volba není nezbytně nutná a pověřen zastupováním v nepřítomnosti starostky bude br. náčelník František Beran

Předsednictvo SŽ Jungmannovy děkuje jménem svým i všech tělocvičných jednot bratru Ernestovi za všechnu vykonanou práci pro Sokolskou župu Jungmannovu.


ses. Caldová – jednatelka

 • informace ohledně předání stuhy vyhotovené Vzděl.odborem ČOS na prapor T. J. Sokol Hlásná Třeban a účasti na oslavě 100 let jednoty, která se velmi zdařila
 • urgence všech jednot – které dosud nepředložily zápisy ze svých volebních valných hromad a nově zvolených činovníků jednot s ověřenými podpisy – předat do sekret. SŽ či Organizačnímu odd. ČOS ses. Bečvářová

Sestra starostka informovala o krocích ČOS na pomoc uprchlíkům z Ukrajinydosud realizováno:

 • Kč 100.000zasláno Českému červenému kříži   (odměny členů P ČOS)
 • Kč 350.000 zasláno Člověk v tísni   (z prodeje grafik Michala Škapy + ze startovného Běhu pro Ukrajinu)
 • Kč 350.000 + podpora z T. J.   (ze startovného Sokolského běhu pro Ukrajinu)
 • zřízení dočasné pracovní skupiny – poradní orgán starostky ČOS (po pominutí války okamžitě tento orgán zrušit)

Složení: br. Petr Szenasy/T. J. Sokol Křivoklát, Markéta Cechman/ČSOB, Jan Soudný/UniPetrol, bři. Tesař, Svoboda a ses. starostka


PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020


Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Odbor všestrannosti ŽJ

 1. Bratr Fr. Beran – náčelník, ses. Sauerová – náčelnice
   • Bylo zahájeno cvičení , v létě se uskutečnily dva tábory
   • Dotace na rok 2022 – rozdělení – je připravena tabulka na župě
   • 9. sraz náčelnic v neděli večer on-line
   • 10. v Příbrami Pohár Team-gymu
   • a 2. 10. sraz župních vedoucích žákyň
   • Plavba na Labi v rámci akce Tyršův Děčín účast iniciativně převzala T. J. Sokol Dobřichovice za což srdečně poděkoval .
   • a 6. 11. sraz NN
   • – 20. 11. doškolení cvičitelů v Příbrami
   • 11. 2022 předvádění sletových skladeb
   • 4. 2023 župní přebor všestrannosti
   • Župní přebor v plavání v Hořovicích 21. 1. 2023

Volební valná hromada odboru všestrannosti za poměrně malé účasti se konala v kanceláři župy – do čela byli zvoleni opět br. František Beran – náčelník a ses. Zuzana Sauerová – náčelnice


Rozpisy soutěží na cvičební rok 2022/2023.

Rozpisy jsou k nalezení na webových stránkách https://prosokoly.sokol.eu/?colnav=2 pod jednotlivými soutěžemi OV.


 ses. Kohoutová   – pobyty v přírodě

  • Výlet Sokolské župy Jungmannovy na Valdek dne 28. 9. 2022

  start výletu z Komárova od sokolovny v 9:00 hod.

  z Jinců v 8:20 hod. – od vlakového nádraží, z Neřežína v 10:00 hod.

  Při nejasnostech, kontaktujte sestru Lenku Kohoutovou.

  Bude se jednat o výlet skutečně krásnou přírodou, s programem – viz plakát, který každá T. J. obdržela.

  • Sraz župních vedoucích PP 14.- 16. 11. 2022
  • 15. 4. 2023 župní přebor ZZZ

ses. Starýchfojtů


 • Výborné umístění T. J. Sokol Příbram na celorepublikovém mistrovství v Teamgymu; ze 14 týmů se T. J. umístila na krásném 2. místě!Župní Odbor Sportu 

 • dne 5. 10. 2022 od 16.30 schůzka ŽOS v TD
 • seznámení s počtem dosud proběhlých župních přeborů či významných akcí v I. pol. 2022   
 • první příspěvky na organizované župní přebory či významné soutěže 01-08/2022 byly poskytnuty pořadatelským jednotám na základě zprávy, zaslané  na  župu v požadované úpravě
 • Župní přebor atletické přípravky dne 25. 9. 2022 v Roztokách 

 19.2. ve Vítkovicích v Krkonoších se uskutečnil  Přebor ČOS a Župy v obřím slalomu.   ŽOS děkuje oddílu lyžování T.J. Sokola Středokluky za hladký a důstojný průběh ve spolupráci se štábem ČT sport.  83 závodníků všech kategorií.


Župní přebory v atletice – mladší žáci a žákyně, atletická přípravka – hoši a dívky, se konaly v T. J. Sokol Roztoky. Přebory se konaly na roztockém atletickém stadionu.

Statistika závodů: POČET DISCIPLÍN  Celkem 25; POČET STARTŮ Celkem 275; POČET ZÁVODNÍKŮ  Celkem 92

Kompletní výsledky – https://online.atletika.cz/vysledky/50362/0/2


Nová akce: Župní přebory atletických přípravek 

Sokol Roztoky  25.9.22, více informací na vypsání  Přebory atletika Roztoky

 

ZPRÁVA Z 32. ROČNÍKU Volejbalového

TURNAJE ŽEN A MUŽŮ – KOMÁROV 2022

Pořadatel:      T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu

Sponzoři:      Městys Komárov, MŠMT, ŽOS

Termín:          sobota 13. srpna 2022

Počet zúčastněných jednot:   3   Počet diváků: 60

Účastníci:      5 družstev žen, u mužů se nepřihlásilo žádné družstvo, i když se jednalo o župní přebor mužů

Konečná tabulka a umístění žen:

 1. Sokol Dobřichovice         4     3   0   1   0             7 : 1    10
 2. Sokol Mníšek pod Brdy  4     1   2   1   0             5 : 3      8
 3. Spartak Hořovice            4     1   2   0   1             4 : 4      7
 4. Sokol Komárov                4     1   0   2   1             4 : 4      5
 5. Tatran Střešovice            4     0   0   0   4            0 : 8     0                              

Všechna družstva obdržela věcné ceny, první družstvo navíc pohár. Celý turnaj rozlosoval a zahájil Bogan Ernest a dále probíhal pod vedením Jana Voříška a Jaroslava Kocourka. Všechna utkání odpískali rozhodčí: Štefan Borovský a Jan Voříšek. Po celou dobu turnaje byl v provozu stánek s občerstvením, který zajistili Olga a Petr Vaníčkovi. Poděkování patří sponzorům: městysi Komárov, župě Jungmannově a MŠMT.

Super výsledek vodáků z T.J. Sokol Králův Dvůr !

Rychlostní kanoistika – MČR krátké tratě 2021 – svátek tohoto sportu

Letošní MČR v rychlostní kanoistice na krátkých tratích se odehrálo tradičně v Labe aréně Račice ve dnech od 29. 7. do 1. 8. 2021. Během těchto čtyř dní bylo odstartováno celkem 506 jízd (rozjížděk, mezijízd, finále) a k těm nastoupilo celkem neuvěřitelných 968 individuálních závodníků ze 49 oddílů! Dá se říci, že tam byli všichni, až na čtyři borce, kteří bojovali na OH v Tokiu. Z toho plyne, že se to neobešlo bez vodáků z TJ Sokol Králův Dvůr a těch bylo letos celkem dvanáct a pro náš oddíl to bylo mistrovství úspěšné. Na startu se objevili celkem 54 krát a na pódium pro medaile si šli třináctkrát! Sedm krát pro zlato a šestkrát pro stříbro!

Sportu zdar, kanoistice zvlášť …….Mirek Kurťák


a výsledek, který nás velmi potěší:

Dobřichovické holky vyhrály I. ligu ve volejbale ženy – !!!!! Mistryně !!!!!

 vybojovaly postup do extraligy !!!!!

a seniorky byly na MČR druhé!!!!


      Stav členské základny župních sportovních oddílů na rok 2022: 

 • Bylo zaregistrováno 81 sportovních oddílů z 27 jednot župy.

                                   


Vzdělavatelský odbor   

br. Jelen – vzdělavatel

 • seznámil s volební VH vzdělavatelů župy, která se konala 3. 2022 v kanceláři župy, na které byl opět zvolen vzdělavatelem SŽ
 • volební VH vzdělavatelského odboru ČOS se bude konat dne 14. 5. 2022

br. Janu Jelenovi (T. J. Sokol Komárov) byla slavnostně předána “Stříbrná sokolská medaile ČOS” udělená Výborem ČOS za dlouholetou sokolskou činnost  – Blahopřejeme  ♥ ♥ ♥

 • 33 jednot vložilo údaje za vzdělavatelskou činnost do elektronického systému do 28/2/2022
 • V rámci 160 let založení Sokola uspořádá sokolská župa Jungmannova župní výlet 28. 9. 2022 na Valdek při příležitosti více výročí v roce 2022. Bude upřesněno v průběhu roku.