Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

 Předsednictvo Župy Jungmannovy

Valná hromada Župy Jungmannovy se konala 20.5.2023  od 9.00 hod

v Aule Tyršova domu. 


Předsednictvo župy se koná v roce 2023 vždy ve středu  od 16:00 v sídle župy

Termíny I. pololetí:  14.6. 2023

Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 9 2023

Zápis č.8, Zápis č. 7 2023, Zápis č. 6 2023Zápis č. 5 2022, Zápis č. 4 2022,  Zápis č. 3 2022Zápis č. 2 2022, Zápis č. 1 2022

Zápis č. 25 , zápis č. 24 , zápis č. 23zápis č. 22, zápis č. 21, zápis č. 20, zápis č. 19, zápis č. 18 2021, zápis č.17, zápis č. 16, zápis č. 15, zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starostka, jednatel a tajemnice župy

Zpracování grantů z jednot probíhá, dochází však k neúplnému zaslání dokladů, které zpracování značně zdržuje. Dbejte na dodržení všech pokynů, které jsou u každé žádosti uvedeny.


ses. Moučková – starostka 

TRVALÝ ÚKOL pro naše tělocvičné jednoty

 • Webové stránky ČOS
 • vhodné: sledovat aktuální zprávy na web stránkách ČOS k sokolskému dění, k financování ČOS  i  vyjádření ČOS k aktuálnímu dění
 • vhodné: sledovat průběžně i aktuální informace na stránkách NSA https://agenturasport.cz

POZOR !

P SŽ Jugmannovy vyzývá T. J. aby provedly, příp. aktualizovaly zápisy do Spolkového rejstříku; též vyzýváme k aktualizaci údajů v ECZ !!!!!

Sokolské jednoty s neprovedenou aktualizací se vystavují nebezpečí nemožnosti žádat o státní dotační prostředky!

Právní rozbor a důsledky neprovedení zápisu do Spolkového rejstříku a ECZ ČOS si můžete stahnout níže:

Pobočné spolky neregistrované ve SR a v ECZ


 •  Členská spolková známka v r. 2023  schváleno 13. sjezdem ČOS

 dospělí Kč 600 z toho Kč 500 v obvyklém % členění + Kč 100 (celá částka určena na podporu XVII. VS)

 děti a mládež Kč 300 z toho Kč 200 v obvyklém % členění + Kč 100 (celá částka určena na podporu XVII. VS)

 Předsednictvo SŽ Jungmannovy navrhuje P ČOS a následně Výboru ČOS odsouhlasit udělení Stříbrné medaile ČOS br. Bohuslavu Ernestovi za dlouholetou činnosti pro sokolské hnutí a postupuje návrh k jednání Komise pro sokolská vyznamenání ČOS k projednání.


Žádost T. J. Sokol Příbram o půjčku ve výši Kč 200 000 splatnou v termínu  do 31. 3. 2023 – bylo projednáno a předloženo k rozhodnutí:

Usnesení: Předsednictvo SŽ Jungmannovy souhlasí s účelovou půjčkou ve výši Kč 200 000  pro T. J. Příbram se splatností v termínu max. do 30. 4. 2023. Půjčka bude smluvně zajištěna a předložena k podpisu.


TRVALÝ ÚKOL pro br. Sosnovce (web stránek SŽ), operativně zadávat příspěvky, které mají být rozhodnutím předsednictva SŽ Jungmannovy zveřejněny sokolským jednotám na webových stránkách.

proběhla aktualizace na webu SŽ – ke stažení jsou k dispozici zápisy ze zasedání Předsednictev SŽ, výsledky ze sportovních soutěží i soutěží všestrannosti a SLETU.

 

Zprávy činovníků Předsednictva SŽ

ses. Moučková – starostka 

 • podala informace o aktuálním dění v ČOS Veškeré aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách v sekci “aktuality” https://prosokoly.sokol.eu/aktuality a sociálních sítích

 informovala o dalším jednání s  p. předsedou NSA Ondřejem Šebkem ve věci financování

 • stav příprav programů NSA (příprava žádosti pro Významnou sportovní akci s finanční garancí Vlády ČR)
 • Mimořádné zasedání P ČOS (7. 2. t.r.), které se věnovalo výhradně střediskům Tyršova domu a jejich hospodářským výsledkům (zápis byl již rozeslán do T. J.) Æ podrobná informace; zejména detailně řešena otázka Hostelu Sokol a sokolské prodejny, avšak i dalších, tzn. divadlo a bazén. Zamezení šíření dezinformací o „rušení“ obchodu a hostelu
 • starostka informovala o rozhodnutí Předsednictva SŽ Jungmannovy (hlasováno per rollam) o úhradě časopisu SOKOL pro tělocvičné jednoty v rámci Sokolské župy Jungmannovy z finančních prostředků župy!

 ses. Caldová – jednatelka

 • info z T. J. Sokol Dobřichovice: dne 4. 2. 2023 se konal 1. župní přebor badmintonu/všechny kategorie.
 • zajištění součinnosti s Org. odd. ČOS za Sokolskou župu Jungmannovu při sběru dat pro zasílání časopisu
 • zajistí Pamětní listy pro oceněné

 ses. Kohoutová   – pobyty v přírodě

 • Sletová štafeta – vzhledem ke stávající absenci pokynu k celostátní sletové štafetě, navrhuje ses. Lenka uspořádat Župní sletovou štafetu propojenou s  Výletem  SŽ Jungmannovy  na zříceninu hradu Valdek dne 9. 2023; následně  bude „štafeta“ předána dle stanoveného termínu a místa
 • Jednoznačná shoda členů Předsednictva SŽ

 br. Sosnovec – předseda ŽOS

 • pro sportovní registrované oddíly T. J. Sokol se schvalují příspěvky OS na I. pol. roku 2023 na konání župních přeborů a významných soutěží dle „Pravidel pro rozdělování dotací a příspěvku jednotám Sokolské župy Jungmannovy ze dne 10. 6. 2021″ těm jednotám, které předložily do sekretariátu SŽ zprávy z těchto soutěží a přeboru.
  • dne 29.3. 2023 se uskutečnila schůzka  předsedů OS z T. J. SŽ Jungmannovy s účastí 8 zástupců TJ.; v T. J. Sokol Cerhovice – vzniká novýo oddíl moderní gymnastiky
  • dne 18. 3. t.r. proběhl Memoriál B. Šupčíka ve šplhu v T. J. Sokol Příbram (zpráva?)
  • registrace sportovních oddílů úspěšně dokončena – stav k 22.3.2023
  • • v rámci SŽ je zaregistrováno 74  sportovních oddílů s 3 104 sportovci

 ses. Sauerová – náčelnice  +  br. Beran – náčelník 

Započaly celostátní nácviky sletových skladeb z naší SŽ dosud přihlášeno  8 jednot do všech 12 sletových skladeb

 • do 26. 6. 2023 je nutno objednat sletové nářadí pro skladby (hrazeno ČOS) v 10/2023 se objednávají cvičební úbory centrálně z ČOS

XVII. všesokolský slet je otevřená akce mohou se zúčastnit i nesokolští cvičenci (jiné finanční podmínky účasti)

VŠEM župním vedoucím sletových skladeb, kteří se již do nácviků zapojili ses. náčelnice a br. náčelník děkuji za aktivitu a opětovně vyzývají všechny tělocvičné jednoty k zapojení se, zejména do skladeb dětí a mládeže!

 • náčelník podal informace k XVII. VS za Sokolskou župu Jungmannovu – prozatím účast ve skladbách jen 437 členů • výzva k zapojení se do sletových skladeb !!!

ses. náčelnice a br. náčelník žádají a připomínají všem činovníkům,kteří mají v gesci komunikaci akcí, aby tyto zasílali do ETL (případně, prosíme – zasílejte do sekretariátu SŽ)

 Poděkování všem tělocvičným jednotám, které se zapojily do vkládání dat akcí do ETL.

Ze 45 tělocvičných jednot SŽ zasílá 12 jednot informace velmi aktivně.

(kdo bude mít jakýkoliv problém s vložením dat akcí do ETL, je možné se obrátit na br. náčelníka/ frto@cervena.pb.cz, který ochotně pomůže, příp. údaje akce vloží do databáze osobně)

 dne 18. 3. 2023 se uskuteční Memoriál Bedřicha Šupčíka v T. J. Sokol Příbram

 • dne 1. 4. 2023 se budou konat Šibřinky pro dospělé v T. J. Sokol Příbram
 • dne 2. 4. 2023 se budou konat Šibřinky pro děti v T. J. Sokol Příbram
 • rozpis zájmu cvičenců o sletové skladby – příloha k zápisu
 • proběhly první nácvičné srazy
 • náčelnice  podala  informace  z proběhlého  Srazu  župních  náčelnic  a  náčelníku (dne 1. 4.  2023):
  • ze Zprávy o činnosti OV ČOS za období 11/2022 až 04/2023 (informace k prázdninové škole pomahatelů/již plně obsazeno, uvedení nového tiskového mluvčího ČOS)
  • ze Zprávy o přípravě WG 2023
  • o Grantech OV ČOS 2023 atd.

ses. Starýchfojtů 

 • dne 25. 2. 2023 se konal Sokolský ples v Hlásné Třebáni

Zprávy ze sekretariátu –

ses. tajemnice Eva Vandírková informuje:

ECZ-SOKOL

– je třeba, aby tělocvičné jednoty v evidenci členské základny řádně označily u jednotlivých členů úhradu členského spolkového příspěvku na r. 2023

DOPORUČENÍ – provedení kontroly úhrady v ECZ a účetnictví jednoty , tzn.   s pokladnou   a   příp.   bankovními   výpisy.   Neuhrazené   členské spolkové  příspěvky je  třeba  u členů  urgovat a  v nejbližším  možném termínu  uhradit  (tato skutečnost  je  důležitá  pro  fakturaci  členských spolkových příspěvků ze sokolské župy  na sokolské jednoty).

Pro správné údaje ve statistikách ECZ je nutné zařadit aktivní členy do oddílů a doplnit vedoucí těchto oddílů vč. jejich kontaktů v kartě příslušného člena!

 

Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Odbor všestrannosti ŽJ

br. Beran – náčelník a ses. Sauerová – náčelnice

Stahněte si tabulku župních vedoucí sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2023 28_2

 • Výzva Náčelnictva Ž+M Sokolské župy Jungmannovy k přihlášení se k nácviku sletových skladeb – náčelnictvo žádá o sdělení jmen a kontaktních údajů cvičitelů skladeb
 • s. Starýchfojtů
 • cvičitelka – školení v č. Budějovicích přes ÚŠ ČOS – velmi vysoká úroveň a odbornost

 • Výborné umístění T. J. Sokol Příbram na celorepublikovém mistrovství v Teamgymu; ze 14 týmů se T. J. umístila na krásném 2. místě!Župní Odbor Sportu 

předseda ŽOS br. Sosnovec

 • Příští jednání ŽOS bude 20.9.2023  v 16.30 v župní kanceláři Sokolské župy Jungmannovy v Tyršově domě v Praze.
 • Upřesňuje se plán župních přeborů a významných soutěží 2023. Pořadatelé ŽP a VS se vyzývají k nahlášení aktuálního termínu konání přeborů a soutěží.
 • příspěvky na župní přebory či významné soutěže 01-012/2023 jsou poskytovány pořadatelským jednotám na základě zprávy, zaslané  na  župu v požadované úpravě

     Vzdělavatelský odbor 

 br. Jelen – vzdělavatel

 • ses. starostka informovala o konání Volební VH Vzdělavatelského odboru ČOS ve Vojenském historickém ústavu Æ byl dovolen 2.  náměstek vzdělavatele br. Gondík a 3. náměstkem br. Urbanbr.Uhlíř, vedoucí kanceláře Vzdělavatelského odboru ČOS při novém uspořádání archiválií nalezl mnoho významných historických dokumentů, mj. seznamy popravených Sokolů (proběhla i reportáž na ČT 24)

br. Janu Jelenovi (T. J. Sokol Komárov) byla slavnostně předána “Stříbrná sokolská medaile ČOS” udělená Výborem ČOS za dlouholetou sokolskou činnost  – Blahopřejeme  ♥ ♥ ♥