SLET 2024

SLET 2024

               Výtah ze zápisu č.17/24

  1. Zprávy činovníků Předsednictva SŽ

   • ses. Moučková – starostka  seznámila  členy  Předsednictva  SŽ Jungmannovy  s dostupnými  informa­cemi o sofistikovaném bankovním a úvěrovém podvodu, jehož je ČOS jednou z obětí .Vysvětlila  závažnost  nastalé  situace;  informovala  členy  Předsednictva  župy  o   případu, který byl důmyslný a  propracovaný  a i dle policie,  jen těžko odhalitelný. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování Policií ČR jsou někteří členové statutárního orgánu, ohledně detailu, vázáni k mlčenlivostí. Starostka sdělila, že prožívá velké osobní zklamání. Ačkoliv byla podvedena blízkou spolupracovnicí, stejně jako ostatní kolegové, cítí svoji zodpovědnost z titulu starostky ČOS. Jasně ale odmítla jakékoliv aktivní zapojení do této kauzy a zdůraznila, že bylo vše pácháno za jejími zády.
    • MHD v Praze vizuál (M. Wolfová)
   • Reklamní TRAM od 18. 3. 2024 – na trati dne 21. 3. t.r. 100 dní do sletu představena médiím dne 21. 3.
   •  branding TRAM  exteriér       interiér na základě spolupráce s DP hl. m. Prahy i+ 50% z ceny (polep 1tram – Kč 200 tis.+ pro­ nájem zdarma)linka tramvaje č. 22 i+ snaha o co nejčastější nasazení vozu (ne vždy bude možné)
    • Identifikační karty (M. Wolfová)
    • objednává PS
    • grafiku dodává KT
    • data budeme mít k dispozici od žup do 4. t.r.

    • Mobilní aplikace (M. Wolfová, Chlumský)

    funkční ode dne 21. 3 . t.r./TK

    bude obsahovat výhody vázané na sletový týden vytvoření profilu v apce Uen chytré telefony) profil a data ze SŽ k systému ověřování

    pro účely účasti na sletu si NEMUSÍ apku stahovat všichni, avšak je zájem ze strany ČOS (další využitelnost po sletu)

    v platnosti bude i účastnický průkaz (cvičenec/účastník sletu s uhrazeným účast.poplat­ kem) bude mít přístup ke všem výhodám

    zájem, aby apka nahradila Sletový manuál v papír. podobě (nutnost i v papírové podobě)

    i+ aktuální informace se IHNED dostávají VŠEM !!!!! !! – připomínky, výzvy, „.

    • Aktuální informace MTZ (.1. Těšitel)

    Náčiní  Úbory

    Pracuje se na inventuře prvních dvou kol

    Jipast doexpedoval i+ vše v župách a jednotách reklamace  řešeny

    vše v procesu, běží burza mezi župami probíhá komunikace s výrobci

    cash flow v pořádku díky fakturaci

   • Fakturace vlna nesouhlasu opadápřipravujeme přehled žup, které zaplatilyaktivní komunikace s T. J., které nemají nezaplacené faktury
    • OKOL GALA  (J . Haupt)
    • sjednání prostor pro prodej propagačních výrobku v rámci 02 arény, ale i vně
    • možnost prostoru pro partnery
    • palubovka – využijeme nabídku od ČBF i+ odpověď
    • Martin Stránský – průvodce programem, sjednáme i propojení s OV
    • vstupenky budou barevné, upravíme text s cílem informovat
    • posílení dopravy z 02 Arény
    • Petr Svoboda (HTV)
    • připravuje výběrová řízení i+  předloží k rozhodnutí na P ČOS 2. t.r.
    • 2. t.r. schuzka s PČR – bezpečnost, koordinace
   • OV podá informaci o programu nácviku/zkoušek tak, aby mohly T. J. a SŽ při znalosti programu nahlásit, kolik chtějí vstupenek na SOKOL GALA
    • Pódia (Martin Chlumský)
    • přesný přehled o programu na podiích
    • program na pódiích i+ 2 – 3,5 hodiny denně
    • čekáme na schůzku s Zábranským/radní – zábory
    • průvod nahlášen i+vše v pořádku

     

    • Propagace a marketing (M. Tesař)
    • záštity, znovu žádost na HRAD
    • MHMP, čekáme
    • NSA, info, že bychom měli do konce února měli vědět

     

    • Sletové výstavy, ND (M. Burian – písemný podklad) Národní divadlo:

    připravují návrh smlouvy

    obdržíme 900 vytištěných vstupenek, které budeme distribuovat

    je třeba určit přibližný počet VIP – z toho vyplyne jejich  umístění a možnosti VIP salónku a přípitku o přestávce

    v případě účasti prezidenta     má svůj salónek, do kterého muže pozvat VIP na přípitek – pokud se nezúčastní, je jeho salónek k dispozici

    minule bylo občerstvení  pro VIP odděleno od ostatních účastníku v prostoru bufetu pouze provazem, což bylo nešťastné

    standardně  pro VIP určeny lóže na 1. balkónu

    přestávka trvá standardně 30 min – musíme zjistit, zda to vyhovuje ČT a jaká tvůrčí skupina připravuje přenos kvůli komunikaci s ND

    přenosy na ČT ART začínají ve 20.15 – bude to i náš případ? domluveny prohlídky ND po celý sletový týden pro zájemce z řad účastníku sletu – doplníme do programu sletu – nutnost vytvořit objednávkový systém

     

    • připravujeme cyklus přednášek v TD – minule byly v divadélku – bude třeba určit vhodný prostor
    • po dobu celého týdne budou pro zájemce prohlídky TD

     

    Výstava  odznaků

     

    • jediná možnost je v MUZEU ARMADY (bude řešit Michal Burian, zda-li je jeho nápad realizovatelný)
    • vstoupit do jednání s Hrbáčkem – branding kolekce, katalog, komunikace

     

    • Pozice koordinátorů
    • aktualizujeme a hlavně obsadíme
    • do týdne poslat na @Marek Tesař
    • vycházet ze seznamu PS

     

    • Rozpočet VS
    • Tesař pošle do 16. 2. t.r. aktuální rozpočet k úpravám odpovědných osob
    • na příští jednání bude pozván veducí finančního  útvaru Josef Doubek
    • bude schválena finální verze ke dni 2. t.r.

     

    v rámci TD není možné zorganizovat

  2. Cvičení nářadí a náčiní – deštníky/skladba Babí léto – v řešení s firmou Jipast, reklamace karimatek dořešena Sletový průvod + pódia: Ohlášení a zábory Praha 1 – odbor dopravy, není problém, souhlas s trasou průvodu 17. listopadu a Pařížskou ulicí. Budeme žádat souhlas s vypnutím sloupku na pěší zóně v ulici 28. října MHMP Odbor dopravy – informován, bez problému OBKŘ MHMP – informován, budou se podílet na koordinaci sletu celkově Městská policie Praha – průvod bude zajišťovat okrsek MP Praha 1 Policie Praha 1 – jednání  se plánujeDP Praha – informován, budeme vypínat troleje u Karlova mostu, předpoklad dispečeru v oblasti Václavského náměstí – Jindřišská/VodičkováDopravně technické opatření – konzultováno sIng. MalýmProstor před Rudolfinem není k dispozici – nutné nalézt jiné místo pro tribunkuNutné řešit oblasti ve kterých se bude vyparkovávat (projde T. Fencl, M. Burian)Praha 10 v okolí EDENU – P. Svoboda + Komunikační tým projde uvažovaná místa a projedná s MČ

  Pódia  Přihlášeno 26 skupin z ČR, 12 ze zahraničí

  Připravuje se časový harmonogram vystoupení + workshopu

  Zapojení TD – projednáno s K. Dostálovu, branding TD řeší Komunikační tým Pokládka  umělého trávníku zajištěna  (je nutné řešit uskladnění  po XVII.VS)

  Do časového harmonogramu 30 .6. t.r. je nutné zahrnout zkoušku větších skupin v TD (po průvodu)

  Sokol Gala:

  Připraven  návrh bodového scénáře

  02 Aréna – v řešení pojištění odpovědnosti při zrušení akce Nutnost posílit dopravu z 02 Arény po ukončení Sokol Gala

 1. Sletové    výstavy:Plánováno 5 výstav
 2. Hromadná vystoupení:probíhají třetí kontrolní a nácvičné srazysletové skladby obsazeny (mimo 2 skladeb: S tebou mě baví svět a čarodějky) režijní komise – hotové do konce 01/2024oba programy připraveny – propojení s interpretypřipraven popis obou programu – návrh pořadí skladeb a režijního záměru bylo seznámeno VN OV ČOS dne 12. 1. t.r. opětovně     proběhne prohlídka     stadionu  v Edenu  –  zejména  zázemí/atlet.stadion, zimní stadion Krajské slety:předložen  písemný  materiál „Přehled  krajských, oblastních a župních sletu „Propagace a marketing: plán pokrytí médii – ČT Sport, ČT Art, ČT 24,„. spuštěný web slet2024.cz sletová mobilní aplikace je v testování – rozšířit okruh o programové útvary v řešení doprava při sletu v Prazeoblast financí se starostkou – řešeno pruběžně (NSA, MHMP, P. 1, MK,.„.) v řešení Česká centra ve světě – dokumentace sletu

Aktuální informace k Sokol Gala (02 arena )

o      řeší se ceny ticketingu do 02 Areny + distribuce

o      náklady na pronájem haly a servis {vč. úklidu, security)

o      usazení diváků – záměr využít všechny divácké tribuny (360 stupňU)

o      proběhne schuzka k přípravě režiji programu

 • Sletové soutěže ČOS – odsouhlaseny P OS ČOS finance (příspěvky na soutěže v roz­ pětí od 50 do 500 Kč pro pořádající; diplomy budou připraveny ve spolupráci s Ko­ munikačním týmem ČOS – vizuál)  • zajištění  účasti činovníku!

Aktuální  informace pro HTV/ hromadná tělocvičná vystoupení

Fortuna Aréna/ Eden

 • aktuální počty cca 16 000 vystupujících v Praze
 • OV ČOS vyhodnocen  sletový  grant  na  nářadí a  náčiní v celkové  hodnotě  Kč 5,8 pro sokolské župy
 • dne 1 11. t.r. příprava režie HTV (P. Svoboda + V. Hrbáčová), záměr bude předložen v 1/2024na Předsednictvu ČOS
 • rozpis zkoušek předběžně bude znám v 02/2024
 • čekáme na podpis nájemní smlouvy stadionu ze strany SK Slavia (do konce 11/2023?) o bude připraven  a  rozeslán  návrh  formuláře  rozpočtu  na  krajské  a  oblastní  slety
  • souhlas ST v termínu do 30. 1 1. 2023 vložení do sdílené tabulky za župy
 • do 12. 2023 – žádosti na příspěvky ČOS na oblastní /krajské / župní  slety
 • • vyhodnocení a předložení do P ČOS v 01/ 2024 ke schválení

 Sletový průvod

 • v řešení uspořádání sletového pruvodu
 • do sletového programu doplnit setkání zahraničních sokolů v Senátu ČR
 • branding trasy průvodu – využít sloupy veřejného osvětlení, případně oslovit insti­ tuce na trase pruvodu, jestli mohou vyvěsit v době konání vlajky

Divadelní představení v ND, Divadlo pod Palmovkou

 • předpremiéra divadelní hry Lucerna – informace o představení Lucerna, uskuteční se dne 1. 2024 od 19:00 hod. v Divadle pod Palmovkou

kapacita divadla 304 diváků, cena vstupenky • Kč cca 330 (pokrytí nákladu) o vstupenky do Národního divadla a jejich distribuce (kapacita 965 lidí)

parametrem pro počet vstupenek SŽ podle počtu zapo jených cvičencu

o      záměr pořádat v pruběhu sletového týdne Taneční večery – „tančírna“ v Tyršově domě

o      časopis ABC – možnost připravit číslo ke sletu, plánovaný odběr 3 tis. ks/27 Kč za 1 výtisk  (cca 81 tis. náklad)

Marketing a propagace

o      informace o sletových www stránkách

 • informace o zahájení testování sletové appky
 • Sletový odznak k VS – nutno předložit k novému hlasování P ČOS
 • Dopravní podnik    m.  Prahy  –  domluvena  doprava  zdarma,  pro  cvičence                                                                                                                                                         s uhrazeným příspěvkem na Slet v hodnotě 700 Kč

o      merchandising – druhá vlna v 11/2023

o     záměr vytvořit „Sletový song“ ke sletu – v řešení

o      branding sokolských objektů – nutnost součinnosti s T. J . a SŽ

==================================================

 

Skladba MRAVENCI – info – Nácvičný sraz MRAVENCI

Stáhněte si tabulku – župní vedoucí sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2024_03_20


v příloze zasíláme odkaz na video z pracovního předvedení sletových skladeb.

Odkaz na video přikládáme:
https://drive.google.com/file/d/1tfC0tzVibAiB5qxXHj0rkY30B1AStFSd/view?usp=share_link

VÝZVA DO NAŠICH TJ. 

Vážené sestry a vážení bratři,

Náčelnice Zuzka Sauerová a náčelník František Beran děkují všem župním cvičitelkám a cvičitelům, vedoucím jednotlivých sletových skladeb za účast na prvních nácvičných srazech.

Také děkujeme za vypracované zprávy ze srazů a následnou komunikaci s cvičiteli z T. J. , kteří budou nacvičovat.  Rozeslání do našich T. J. , by mělo motivovat TY, kteří se stále rozmýšlejí   zapojit.

Župní vedoucí by si měli už nyní naplánovat termíny a místo župních nácviků .

Cvičitelé z jednot, prosím, sledujte termíny, předběžného přihlášení počtu cvičících a  ohledně objednání cvičebních úborů, nářadí a náčiní.

Nářadí a náčiní bude sice platit ČOS, ale potřebují vědět počty cvičících.

Připomínáme informaci ve zprávě Katky Lukavské objednávky, jógamatky a úbory.

Ostatní župní vedoucí, prosíme, aby informace předali přihlášeným cvičitelkám, cvičitelům

z přihlášených T. J. Ubytování na Slet je předběžně zamluveno v ZŠ Hostýnská, jako v roce 2018.

Těšíme se na všechny cvičitele a cvičící.

Sletu NAZDAR